Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,289,350

 Bioremoval capacity of arsenic from contaminated water by using Chlorella vulgaris
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dam Minh Anh, M. Sc Tran Ngoc Son, M. Sc Le Vu Khanh Trang, M. Sc Nguyen Thi Thuong, BA
Nơi đăng: “Young Scientist”; Số: # 25 (315);Từ->đến trang: 435-437;Năm: 2020
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Microalgae have been recognized as a metal biosorption which can apply to treat industrial wastewater. The study proved microalgae Chlorella vulgaris (C. vulgaris) as biosorbent for As removal from aqueous solution. The effects of operational conditions including pH, cell density and initial metal ion concentration on As (V) removal were investigated. The maximum Arsenic bioreduction capacity was 100% at 40 mg/l of arsenic, pH = 6 and cell density of 15 x 106 cells/mL after 24 hours treatment. This study provided an alternative approach to remove toxic As (V) from industrial wastewater
ABSTRACT
Microalgae have been recognized as a metal biosorption which can apply to treat industrial wastewater. The study proved microalgae Chlorella vulgaris (C. vulgaris) as biosorbent for As removal from aqueous solution. The effects of operational conditions including pH, cell density and initial metal ion concentration on As (V) removal were investigated. The maximum Arsenic bioreduction capacity was 100% at 40 mg/l of arsenic, pH = 6 and cell density of 15 x 106 cells/mL after 24 hours treatment. This study provided an alternative approach to remove toxic As (V) from industrial wastewater
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn