Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,292,983

 IN VITRO PROPAGATION OF A RARE AND ENDANGERED ORCHID SPECIES Hygrochilus parishii Pfitz
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tran Quang Dana*, Ho Thi Mya, Vo Chau Tuana, Dam Minh Anha
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Trường đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng; Số: 36(05),;Từ->đến trang: 66-72;Năm: 2019
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
In the study presented in this article, we found culture conditions for effective in vitro propagation of a rare and endangered orchid species Hygrochilus parishii Pfitz. Rapid multiplication of seed-derived protocorms was obtained on MS (Murashige và Skoog, 1962) medium containing 0.5 mg/L BA (6-benzylaminopurine) and 0.25 mg/L IBA (indole-3-butyric acid). The shoot generation and multiplication were optimum for protocorms cultured on the MS medium containing 1.5 mg/L BA, which generated 2.17 shoots/protocorm at the week eight. The shoot growth reached the highest value of 1.1 cm after 8 weeks cultivation on the medium containing 3 mg/L BA. The roots were induced in the presence of 1.5 mg/L NAA (1-naphthaleneacetic acid) which generated 2.6 roots/shoot and 2.3 cm root length at the week eight. The in vitro plantlets also acclimated well in greenhouse conditions.
ABSTRACT
In the study presented in this article, we found culture conditions for effective in vitro propagation of a rare and endangered orchid species Hygrochilus parishii Pfitz. Rapid multiplication of seed-derived protocorms was obtained on MS (Murashige và Skoog, 1962) medium containing 0.5 mg/L BA (6-benzylaminopurine) and 0.25 mg/L IBA (indole-3-butyric acid). The shoot generation and multiplication were optimum for protocorms cultured on the MS medium containing 1.5 mg/L BA, which generated 2.17 shoots/protocorm at the week eight. The shoot growth reached the highest value of 1.1 cm after 8 weeks cultivation on the medium containing 3 mg/L BA. The roots were induced in the presence of 1.5 mg/L NAA (1-naphthaleneacetic acid) which generated 2.6 roots/shoot and 2.3 cm root length at the week eight. The in vitro plantlets also acclimated well in greenhouse conditions.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn