Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,293,306

 Accumulation of lead and cadmium in vegetables and farmland near Hoa Khanh industrial zone, Danang city
walgreens prints coupons open free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vo Van Minh, Nguyen Van Khanh, Dam Minh Anh, Tran Duy Vinh
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Nơi đăng: Tạp chí khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội; Số: 28, No. 3;Từ->đến trang: 198-204;Năm: 2012
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn