Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,187,531

 Developing an Intrusion Detection System for Cloud Computing
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dang Duy Thang, Le Hoai Nam, Nguyen Tan Khoi
Nơi đăng: In Proceedings of the Fourteenth International Conference on Mobile Systems, Applications and Services (MobiSys 2016), Singapore; Số: 14;Từ->đến trang: 20;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Intrusion Detection System (IDS) has been used widely in network systems to detect malicious behaviors which can harm system or computers. However, in practical implementations, an IDS is a complex work and needs investing in the new infrastructure or in training new personnel. Therefore, it is inconsistent with the users who has a small network system. In this paper, we introduce an IDSCloud model as a solution to implementing a network IDS based on cloud computing. The IDSCloud provides network IDS as a service over the internet which can be simple in deployment, maintenance, scalability without investing in the new infrastructure.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn