Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 71,947,150

 A pessimistic approach for solving a multi-criteria decision making
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Van Hieu, Lev V. Utkin, Dang Duy Thang
Nơi đăng: In Proceedings of the Fourth International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2012); Số: 4;Từ->đến trang: 121-127;Năm: 2012
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT
An extension of the DS/AHP method in the paper. The extension assumes that expert judgments concerning the criteria are often imprecise and incomplete. The proposed extension also uses groups of experts or decision makers for comparing decision alternatives and criteria. However, it does not require assigning favorable values for different groups of decision alternatives and criteria. The computation procedure for processing and aggregating the incomplete information about criteria and decision alternatives is reduced to solving a finite set of linear programming problems. Main results are explained and illustrated by numerical examples.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn