Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu biến tính xốp melamine formaldehyde bằng graphene ứng dụng làm vật liệu hấp thu dầu. Tác giả: TS. Phan Thế Anh*; TS. Đặng Kim Hoàng. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 17, No. 5, 2019. Trang: 10. Năm 2019. (Aug 13 2019 2:00PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu sử dụng phụ gia chống tách pha cho xăng sinh học. Tác giả: TS. Đặng Kim Hoàng*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: Số 1(74).2014-Quyển 1. Trang: 29. Năm 2014.
(May 6 2014 5:00PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu nuôi trồng vi tảo Chlorella vulgaris làm nguyên liệu sản xuất biodiesel. . Tác giả: Nguyễn Minh Tuấn, Lê Thị Bích Yến, Lê Phước Hải, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Đặng Kim Hoàng, Nguyễn Hoàng Minh,Nguyễn Ngọc Tuân
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí KHCN - Bộ Công thương. Số: 10(6). Trang: 37-42. Năm 2012. (Sep 11 2013 10:16AM)
[4]Bài báo: Study of chlorella vulgaris microalgae cultivation for biodiesel production. . Tác giả: Nguyen Thi Thanh Xuan, Dang Kim Hoang, Nguyen Minh Tuan, Le Thi Bich Yen, Nguyen Hoang Minh. The 2012 United Kingdom – Viet Nam Clean Energy Conference and Exhibition, UD journal Science and Technology.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 8(57). Trang: 194-200. Năm 2012.
(Sep 11 2013 10:10AM)
[5]Bài báo: Effect of CO2 utilization on the growth of chlorella vulgaris for food technology, Journal of Science and Technology. . Tác giả: Nguyen Hoang Minh, Nguyen Thi Thanh Xuan, Dang Kim Hoang, Nguyen Dinh Phu
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. UD journal Science and Technology. Số: 12(61). Trang: 86-92. Năm 2012. (Sep 11 2013 10:13AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Thermal hazard analysis of a biomass pretreatment process using ionic liquids. Authors: Nana Yamaki, Kento Shiota, Yu-ichiro Izato, Dang Kim Hoang, Atsumi Miyake. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. No: 138 (4). Pages: 2945-2953. Year 2019. (Jun 7 2020 2:19PM)
[2]Article: Biodiesel Synthesis from Rapeseed OilCatalysed by Different Ionic Liquids. Authors: K. H. Dang1*, F. Quignard2 and L. Schrive3. ASM Sc. Journal. No: ISSN 1823-6782. Pages: 8-15. Year 2017. (Jun 20 2019 2:12PM)
[3]Presentations: Biodiesel synthesis from rapeseed oil catalysed by different ionic liquids . Authors: K.H Dang*, F. Quignard and L. Schrive . BIO/ICT-Asia Workshop, Kuala lumpur, Malaysia. Pages: 5-10. Year 2016. (Jul 22 2016 10:56AM)
[4]Presentations: Inter and transesterification reactions under high pressure of co2 using ionic liquids: perspective for biodiesel production. Authors: L. Schrive, A. Margoto, , K.H. Dang, A. Finiels, Mike Robitzer, C. Moreau, F. Quignard. International Symposia in Supercritical Fluids, May 2008, Barcelona, Spain. Pages: OC_PR_10. Year 2008. (Sep 11 2013 10:31AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn