Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu biến tính xốp melamine formaldehyde bằng graphene ứng dụng làm vật liệu hấp thu dầu
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Phan Thế Anh*; TS. Đặng Kim Hoàng
Nơi đăng: Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: Vol. 17, No. 5, 2019;Từ->đến trang: 10;Năm: 2019
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Melamine formaldehyde (MF) là loại vật liệu chống cháy và bền với ẩm của môi trường. Trong những năm gần đây, xốp MF được phát triển để tạo ra vật liệu hấp thu dầu từ nước vì nó có tỷ lệ thể tích / trọng lượng cao. Trong nghiên cứu này, xốp MF được tạo ra bằng chiếu xạ vi sóng nhựa MF tổng hợp trong phòng thí nghiệm. Xốp MF có cấu trúc lỗ hở với đường kính lỗ trung bình khoảng 350 m, khối lượng riêng biểu kiến khoảng 25 kg m-3 và độ xốp khoảng 98%. Xốp MF thu được sau đó được biến tính bằng graphene để chuyển tính chất bề mặt từ ưa nước sang kỵ nước theo phương pháp nhúng đơn giản. Khả năng hấp thu dầu của xốp MF tẩm graphene đã được khảo sát thông qua các chất lỏng hữu cơ phổ biến như: benzen, chloroform, dầu động cơ và dầu thô. Kết quả cho thấy xốp MF tẩm graphene thể hiện khả năng hấp thu cao (15-61 g/g) đối với các chất lỏng hữu cơ và cao hơn 2,2-4,5 lần so với vật liệu thương mại đi từ sợi polypropylene.
ABSTRACT
Melamine formaldehyde (MF) is a kind of fire-retard and environmentally friendly material. In recent years, this material has been developed to create sorbent for clean-up of oil spills from water due to its high volume to weight ratio. Herein, MF foam is produced by microwave irradiation of MF resin synthesized in the laboratory. The MF foam has open-cell structure with average pore diameter of 350 m, density of 25 kg m-3 and porosity of 98 %. The obtained MF foam is then modified by graphene to switch surface property from hydrophilic to hydrophobic upon a simple dipping method.The oil sorption capacity of the graphene-coated MF foam is tested by common organic liquids such as benzene, chloroform, motor oil and crude oil. Results have indicated that the graphene-coated MF foam exhibits high sorption capacity (15-61 g/g) for oils and organic solvents, 2.2-4.5 times higher than that of commercial polypropylene material.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn