Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,085,470

 Effect of CO2 utilization on the growth of chlorella vulgaris for food technology, Journal of Science and Technology.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Hoang Minh, Nguyen Thi Thanh Xuan, Dang Kim Hoang, Nguyen Dinh Phu
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: UD journal Science and Technology.; Số: 12(61);Từ->đến trang: 86-92;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn