Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Inter and transesterification reactions under high pressure of co2 using ionic liquids: perspective for biodiesel production
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons<
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: L. Schrive, A. Margoto, , K.H. Dang, A. Finiels, Mike Robitzer, C. Moreau, F. Quignard
Nơi đăng: International Symposia in Supercritical Fluids, May 2008, Barcelona, Spain; Số: 1;Từ->đến trang: OC_PR_10;Năm: 2008
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn