Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu tối ưu điều kiện nuôi trồng vi tảo Chlorella vulgaris làm nguyên liệu sản xuất biodiesel.
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  Nguyễn Thị Thanh Xuân
walgreens prints coupons open free printable coupons
; Thành viên:  Đặng Kim Hoàng, Nguyễn Hoàng Minh, Nguyễn Ngọc Tuân
Số: Đ2012 – 02 – 46. ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn