Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,204,037

 Ứng dụng mô hình IPA trong phân tích điểm mạnh, yếu của doanh nghiệp :Nghiên cứu so sánh trường hợp siêu thị Thành Nghĩa và siêu thi Vinatex ở Kon Tum
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon wa
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Alan Thớ, Nguyễn Tố Như, Đặng Thị Kim Ngân
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội Thảo Khoa Học Quản trị và kinh doanh
marriage affairs all wife cheat i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons
; Số: 7/2012;Từ->đến trang: 1-12;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Mục tiêu của bài nghiên cứu này là nhận diện điểm mạnh và điểm yếu của siêu thị Vinatex so với siêu thị Thành Nghĩa tại thành phố Kon Tum dựa trên cảm nhận của khách hàng thông qua việc ứng dụng phân tích IPA. Bài nghiên cứu được tiến hành hai bước: bước một thực hiện nghiên cứu định tính, bước hai thực hiện nghiên cứu định lượng. Trong nghiên cứu định lượng, nhóm tác giả đã tiến hành điều tra mẫu 250 khách hàng thường xuyên của cả hai siêu thị Thành Nghĩa và Vinatex. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng: có 8 trong 10 tiêu chí được khách hàng đánh giá Vinatex tốt hơn so với Thành nghĩa. Điều này cho thấy, sức cạnh tranh của Thành Nghĩa yếu hơn nhiều so với siêu thị Vinatex trên địa bàn thành phố Kon Tum
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
The purpose of this study is to identify Vinatex Supermarket’s strength and weakness comparing with Thanh Nghia’s one in Kon Tum City by applied IPA. The study has carried out in two stages: The first stage used qualitative method, and the second one was quantitative analysis. In the second stage, authors conducted to survey 250 frequently customers of both Vinatex and Thanh Nghia supermarket. The findings showed that there are 8 of 10 items that customers rate Vinatex better than Thanh Nghia. This means that Thanh Nghia’s compative advantages seems to be weaker than Vinatex’s one in Kon Tum City.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn