Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Quản lý sự thay đổi kế hoạch giảng dạy tại trường Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
; Thành viên:  1. Đặng Ngọc Châu2. ThS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh3. Phạm Mỹ Thủy
Số: T2010-04-24 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

Xây dựng hệ thống quản lý sự thay đổi kế hoạch giảng dạy phục vụ cho việc quản lý thời khóa biểu,  phòng học, thời gian giảng dạy giữa phòng Đào tạo, phòng Hành chính và các giảng viên được chặt chẽ và chính xác.

Triển khai viết phần mềm và ứng dụng vào thực tế gồm các phân hệ sau:

Hiệu chỉnh thời khóa biểu

Lập kế hoạch phòng học

In sổ trực phòng

Lưu trữ dữ liệu và in ra báo cáo kết quả trực phòng

unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me

Đề tài thực hiện khảo sát quy trình quản lý cũng như thay đổi thời khóa biểu của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng  để đưa ra các tính năng của phần mềm.

Về phương pháp nghiên cứu, tác giả thực hiện nghiên cứu một số ứng dụng tin học trong quản lý để rút ra kinh nghiệm trong quá trình triển khai đề tài.
Đề tài chỉ nghiên cứu trong phạm vi quản lý hành chính và quản lý Đào tạo có tính đặc thù của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.

abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn