Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,632,269

 Experimental evidences of a cylindrical journal bearing operating at very low Sommerfeld numbers
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: StevenChatterton, Phuoc Vinh Dang, Paolo Pennacchi, A. De Luca, F. Flumian
Nơi đăng: The Vibrations in Rotating Machinery Conference - VIRM 11, University Place, University of Manchester, Manchester; Số: 1;Từ->đến trang: 455 - 463;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn