Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,055,321

 Dynamic Behavior of Tilting–Pad Journal Bearings with Variable Pivot Stiffness
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dang Phuoc Vinh, Ngo Thanh Nghi, Vo Nhu Thanh, Tran Van Tien
Nơi đăng: The First International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development (MMMS), Da Nang; Số: Vol. 1;Từ->đến trang: 251-258. ISBN: 978-604-95-0502-7;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn