Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,663,275

 
Mục này được 48066 lượt người xem
Họ và tên:  
Giới tính:  
Năm sinh:  
Nơi sinh: 
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  ; Tại:
Đơn vị công tác: 
Học vị: ; năm: 1998; Chuyên ngành: ; Tại: Trường Đại học Mendeleev, Moskova – CHLB Nga
Chức danh KH:  ; công nhận năm:
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: 
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Đào Hùng Cường, Đỗ Thị Thúy Vân
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 5(40). Trang: 167-173. Năm 2010. (May 25 2011 9:44AM)
[15]Bài báo: Đặng Quang Vinh, Đào Hùng Cường, Đoàn Thị Kim Anh, Nguyễn Thưởng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Hóa học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: T.48/4B. Trang: 150-154. Năm 2010.
(May 25 2011 9:44AM)
[16]Bài báo: Đào Hùng Cường
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Hóa học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
marriage affairs open i want an affair
. Số: T48/4B. Trang: 471-475. Năm 2010.
(May 25 2011 9:45AM)
[17]Bài báo: Đào Hùng Cường, Nguyễn Đình Thống. Hóa học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Số: T48/4C. Trang: 341-345. Năm 2010. (May 25 2011 9:46AM)
[18]Bài báo: Đào Hùng Cường, Nguyễn Đình Thống, Trương Quốc Hưng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 5(40). Trang: 53-59. Năm 2010. (May 25 2011 9:42AM)
[19]Bài báo: Đặng Quang Vinh, Đào Hùng Cường, Nguyễn Thưởng, Huỳnh Sang. Hóa học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: T48/2. Trang: 233-238. Năm 2010.
(May 25 2011 9:43AM)
[20]Bài báo: Đào Hùng Cường, Nguyễn Thị Thanh Tú. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng,số 1(36). Năm 2010. (May 25 2011 9:36AM)
[21]Bài báo: Đào Hùng Cường, Nguyễn Đình Thống
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Hoá học và Ứng dụng, Hội Hoá học Việt nam, số 2/2010
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Năm 2010.
(May 25 2011 9:37AM)
[22]Bài báo: Đào Hùng Cường, Huỳnh Thị Kim Cúc. Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, Hà Nội, Việt Nam. Số: 76. Trang: 128-133. Năm 2010. (May 25 2011 9:38AM)
[23]Bài báo: Đặng Quang Vinh, Đào Hùng Cường, Đoàn Thị Kim Anh, Nguyễn Thưởng. Hóa học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Số: 48/2. Trang: 233-238. Năm 2010. (May 25 2011 9:39AM)
[24]Bài báo: Đào Hùng Cường, Bùi Ngọc Phương Châu
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tuyển tập báo cáo “Hội nghị sinh viên NCKH ĐHĐN lần thứ 7”. Năm 2010. (May 25 2011 9:40AM)
[25]Bài báo: Đào Hùng Cường, Đào Thị Vân Trang. Tuyển tập báo cáo “Hội nghị sinh viên NCKH ĐHĐN lần thứ 7”
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Năm 2010.
(May 25 2011 9:41AM)
[26]Bài báo: Nguyễn Đình Thống, Trần Văn Thắng, Đào Hùng Cường. Tạp chí Hóa học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tập 47 (2A). Năm 2009. (May 24 2011 2:00PM)
[27]Bài báo: Đào Hùng Cường, Đào Lục Minh, Nguyễn Trần Nguyên. Tạp chí Hoá học và Ứng dụng, Hội Hoá học Việt nam, số 9(93). Năm 2009. (May 24 2011 2:01PM)
[28]Bài báo: Đào Hùng Cường, Phan Thảo Thơ
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Hoá học và Ứng dụng, Hội Hoá học Việt nam, số 11(95)
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Năm 2009.
(May 24 2011 2:02PM)
[29]Bài báo: Nguyễn Thị Thu Hằng, Đào Hùng Cường
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tuyển tập báo cáo “Hội nghị sinh viên NCKH ĐHSP - ĐHĐN lần thứ 7”
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Năm 2009.
(May 24 2011 2:02PM)
[30]Bài báo: Nguyễn Đình Chương, Đào Hùng Cường. Tuyển tập báo cáo “Hội nghị sinh viên NCKH ĐHSP-ĐHĐN lần thứ 7”. Năm 2009. (May 24 2011 2:04PM)
[31]Bài báo: Đặng Quang Vinh, Đoàn Thị Kim Anh, Đào Hùng Cường, Nguyễn Thưởng. Tạp chí Hoá học và Ứng dụng, Hội Hoá học Việt nam, số 16(100). Năm 2009. (May 24 2011 2:05PM)
[32]Bài báo: Đào Hùng Cường, Võ Nguyên Phiên Lam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng,số 4(33). Năm 2009. (May 24 2011 2:06PM)
[33]Bài báo: Đặng Quang Vinh, Huỳnh Sang, Đào Hùng Cường. Tạp chí Hoá học và Ứng dụng, Hội Hoá học Việt nam, số 20(104)
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Năm 2009.
(May 24 2011 2:07PM)
[34]Bài báo: Đào Hùng Cương, Huỳnh Thị Thanh Hương. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng,số 6(35). Năm 2009. (May 25 2011 9:34AM)
[35]Bài báo: Đặng Quang Vinh, Đào Hùng Cường, Đoàn Thị Kim Anh, Huỳnh Sang, Nguyễn Thưởng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng,số 6(35). Năm 2009. (May 25 2011 9:35AM)
[36]Bài báo: Đào Hùng Cường, Giang Thị Kim Liên
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng,số 1(24). Năm 2008. (May 24 2011 10:19AM)
[37]Bài báo: Đào Hùng Cường. Tuyển tập báo cáo Hội thảo Quốc gia - Đổi mới Nội dung và Phương pháp đào tạo, bồi dưỡng hóa học ở các trường đại học và cao đẳng - Phân hội giảng dạy - Hội Hóa học Việt Nam
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Năm 2008.
(May 24 2011 10:20AM)
[38]Bài báo: Nguyễn Minh Hiền, Đào Hùng Cường. Tuyển tập báo cáo khoa học - Hội nghi sinh viên Nghiên cứu Khoa học Đại học Đà Nẵng lần thứ 6. Năm 2008. (May 24 2011 10:21AM)
[39]Bài báo: Đào Hùng Cường, Nguyễn Đình Anh, Đỗ Thị Thuý Vân
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Hoá học và Ứng dụng, Hội Hoá học Việt nam, số 7 (79). Năm 2008. (May 24 2011 10:22AM)
[40]Bài báo: Nguyễn Đình Anh, Đào Hùng Cường
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng,số 5(28)
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Năm 2008.
(May 24 2011 1:55PM)
[41]Bài báo: Đào Hùng Cường, Phan Thảo Thơ. Tạp chí Hoá học và Ứng dụng, Hội Hoá học Việt nam, số 12 (84). Năm 2008. (May 24 2011 1:56PM)
[42]Bài báo: Đào Hùng Cường
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng,số 4(27). Năm 2008. (May 24 2011 1:56PM)
[43]Bài báo: Đào Hùng Cường, Nguyễn Đình Thống. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 4(27). Năm 2008. (May 24 2011 1:58PM)
[44]Bài báo: Đào Hùng Cường, Nguyễn Minh Thiên, Nguyễn Trần Nguyên. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng,số 6(29). Năm 2008. (May 24 2011 1:59PM)
[45]Bài báo: Khảo sát điều kiện chiết một số hợp chất màu từ gỗ vang. Tác giả: Đào Hùng Cường và cộng sự. Hội nghi Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 6. Năm 2008. (May 24 2011 7:52AM)
[46]Bài báo: Đào Hùng Cường, Đặng Quang Vinh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng,số 3(20)
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Năm 2007.
(May 24 2011 7:53AM)
[47]Bài báo: Lê Văn Hoàng, Đào Hùng Cường, Nguyễn Đình Anh. Tạp chí Hoá học và Ứng dụng, Hội Hoá học Việt nam, số 7 (67). Năm 2007. (May 24 2011 7:55AM)
[48]Bài báo: Đào Hùng Cường, Nguyễn Đình Anh
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Hoá học và Ứng dụng, Hội Hoá học Việt nam, số 9 (69)
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Năm 2007.
(May 24 2011 7:56AM)
[49]Bài báo: Đào Hùng Cường, Đặng Quang Vinh
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tuyển tập các công trình Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hoá học hữu cơ Toàn quốc lần thứ Tư, Hà Nội 10-2007. Năm 2007. (May 24 2011 10:16AM)
[50]Bài báo: Đào Hùng Cường, Phan Thảo Thơ. Tạp chí Hoá học và Ứng dụng, Hội Hoá học Việt nam, số 12 (72). Năm 2007. (May 24 2011 10:17AM)
[51]Bài báo: Đào Hùng Cường. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng,số 6(23). Năm 2007. (May 24 2011 10:18AM)
[52]Bài báo: Đào Hùng Cường, Đặng Quang Vinh
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Phát triển Đà Nẵng, số 127. Năm 2007. (May 24 2011 7:48AM)
[53]Tham luận: Đào Hùng Cường. Hội nghị toàn quốc “Ăn mòn và Bảo vệ kim loại với Hội nhập kinh tế”. Năm 2007. (May 24 2011 7:49AM)
[54]Tham luận: Đào Hùng Cường. Hội nghị toàn quốc “Ăn mòn và Bảo vệ kim loại với Hội nhập kinh tế”. Năm 2007. (May 24 2011 7:50AM)
[55]Bài báo: Đào Hùng Cường
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Hoá học và Ứng dụng, Hội Hoá học Việt nam, số 5 (65). Năm 2007. (May 24 2011 7:51AM)
[56]Bài báo: Đào Hùng Cường, Lê Hải Lợi. Tạp chí Hoá học và Ứng dụng, Hội Hoá học Việt nam, số 2 (50). Năm 2006. (May 24 2011 7:48AM)
[57]Bài báo: Đào Hùng Cường. Tạp chí Hoá học và ứng dụng, Tạp chí của hội Hoá học Việt nam, số 2 (38). Năm 2005. (May 24 2011 7:41AM)
[58]Bài báo: Đào Hùng Cường, Nguyễn Văn Đáng. Tạp chí Hoá học và Ứng dụng, Hội Hoá học Việt nam, số 6(42). Năm 2005. (May 24 2011 7:43AM)
[59]Bài báo: Đào Hùng Cường, Nguyễn Thị Hường. Tuyển tập các công trình Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hoá học hữu cơ Toàn quốc lần thứ Ba, Hà Nội 11-2005
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Năm 2005.
(May 24 2011 7:46AM)
[60]Bài báo: Đào Hùng Cường. Tuyển tập Báo cáo khoa học 30 năm xây dựng và phát triển trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
. Năm 2005.
(May 24 2011 7:47AM)
[61]Bài báo: Đào Hùng Cường
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng,số 2(6)
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Năm 2004.
(May 24 2011 7:40AM)
[62]Tham luận: Đào Hùng Cường, Nguyễn Dân. Hội nghị Hoá học toàn quốc lần thứ IV, Hà nội. Năm 2003. (May 24 2011 7:39AM)
[63]Bài báo: Đào Hùng Cường, Phạm Đức Thắng. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà nẵng. Năm 2003. (May 24 2011 7:37AM)
[64]Bài báo: Đào Hùng Cường. Tạp chí Hoá học và ứng dụng, Tạp chí của hội Hoá học Việt nam, số 11(23)
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Năm 2003.
(May 24 2011 7:38AM)
[65]Bài báo: Nghiên cứu nâng cao giá trị dinh dưỡng của bột sắn dây. Tác giả: Nguyễn Ngọc Dũng, Đào Hùng Cường, Lê Văn Hoàng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Hoá học và ứng dụng, Tạp chí của hội Hoá học Việt nam, số 6. Năm 2002. (May 24 2011 7:34AM)
[66]Bài báo: Đào Hùng Cường
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Hoá học và ứng dụng, Tạp chí của hội Hoá học Việt nam, số 12
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Năm 2002.
(May 24 2011 7:35AM)
[67]Bài báo: Nghiên cứu phản ứng oxi hoá Gurjunen. Tác giả: Đào Hùng Cường, Nguyễn Phúc Minh Dương
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 8
marriage affairs open i want an affair
. Năm 2001.
(May 24 2011 7:32AM)
[68]Bài báo: Biến tính keo tinh bột bằng dầu rái để dán gỗ. Tác giả: Đào Hùng Cường, Đỗ Thị Quỳnh Châu. Hoá học và Công nghiệp hoá chất, Tạp chí của hội Hoá học Việt nam, số 1 (66). Năm 2001. (May 24 2011 7:33AM)
[69]Bài báo: Đào Hùng Cường
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số đặc biệt
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Năm 2000.
(May 24 2011 7:30AM)
[70]Bài báo: Đào Hùng Cường
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Năm 1999. (May 24 2011 7:26AM)
[71]Bài báo: Đào Hùng Cường. Hoá học và Công nghiệp hoá chất, Tạp chí của hội Hoá học Việt nam, số 1 (58). Năm 1999. (May 24 2011 7:28AM)
[72]Bài báo: Đào Hùng Cường. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Hoá học Toàn quốc lần thứ 3, Hà Nội
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Năm 1998.
(May 24 2011 7:24AM)
[73]Bài báo: Đào Hùng Cường. Tập san khoa học số 5, Đại học Đà Nẵng. Năm 1998. (May 24 2011 7:25AM)
[74]Bài báo: Đào Hùng Cường. Thông báo Khoa học số2, Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng. Năm 1998. (May 24 2011 7:25AM)
[75]Tham luận: Xử lý thiết bị gia nhiệt và thiết bị làm lạnh bằng dung dịch axit. Tác giả: Đào Hùng Cường
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Hội thảo "Môi trường nhiệt đới Việt nam với vấn đề ăn mòn và bảo vệ kim loại", Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1997. (May 24 2011 7:21AM)
[76]Bài báo: Phẩm màu hữu cơ dùng trong thực phẩm. Tác giả: Đào Hùng Cường. Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Năm 1997. (May 24 2011 7:22AM)
[77]Bài báo: Đào Hùng Cường. Thông báo Khoa học, Đại học Đà Nẵng. Năm 1996. (May 24 2011 7:19AM)
[78]Bài báo: Đào Hùng Cường. Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Năm 1996. (May 24 2011 7:20AM)
[79]Bài báo: Đào Hùng Cường. Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà nẵng. Năm 1995. (May 24 2011 7:19AM)
[80]Bài báo: Đào Hùng Cường
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Khoa học và Công nghệ, Tạp chí của 3 trường Đại học Bách khoa
walgreens prints coupons open free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Năm 1994.
(May 24 2011 7:16AM)
[81]Bài báo: Đào Hùng Cường
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Thông tin khoa học, Đại học Bách khoa Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Năm 1994.
(May 24 2011 7:17AM)
[82]Bài báo: Đào Hùng Cường. Bảo vệ môi trường, Liên hiệp Hội Khoa học tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Năm 1994.
(May 24 2011 7:18AM)
[83]Bài báo: Đào Hùng Cường. Thông tin khoa học, Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Năm 1993. (May 24 2011 7:15AM)
[84]Bài báo: Đào Hùng Cường. Thông tin khoa học, Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Năm 1989. (May 24 2011 7:14AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Surface modification of TiO2 nanotubes by grafting with APTScoupling agents. Authors: Hong Phan Duong , Minh Duc Le, Hung Cuong Dao và Chia-Yun Chen. Mater. Res. Express. No: 4. Pages: 105043. Year 2017. (Jan 22 2018 8:36PM)
[2]Article: . Authors: Đào Hùng Cường, Đặng Quang Vinh. VAST-Proceeding “International Scientific conference on Chemistry for Development and Intergration”, Hanoi, Vietnam. Year 2008. (May 24 2011 10:23AM)
[3]Article: . Authors: Đào Hùng Cường. International Conference on " Socio-economic Strategies for Central Viet Nam at Dawn of the Twenty-first-Century", Da nang, Viet Nam
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Year 2000.
(May 24 2011 7:29AM)
[4]Article: . Authors: Đào Hùng Cường. CAFEO 2000 " 18th Conference of Asean Federation of Engeneering Organizations", Ha Noi. Year 2000. (May 24 2011 7:31AM)
[5]Article: . Authors: Суворов Н. Н., Сладкоков И.И, Дао Хунг Кыонг. Журнал органической химии ( ЖОрХ )
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Year 1987.
(May 24 2011 7:10AM)
[6]Article: . Authors: Суворов Н. Н., Сладкоков И.И, Дао Хунг Кыонг. Журнал органической химии ( ЖОрХ )
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Year 1987.
(May 24 2011 7:11AM)
[7]Article: . Authors: Суворов Н. Н., Сладкоков И.И, Дао Хунг Кыонг
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Журнал органической химии ( ЖОрХ ). Year 1986. (May 24 2011 7:06AM)
[8]Article: . Authors: Суворов Н. Н., Сладкоков И.И, Дао Хунг Кыонг. Журнал органической химии ( ЖОрХ )
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Year 1986.
(May 24 2011 7:08AM)
  
 Sách và giáo trình
[1]Đại cương hóa hữu cơ Chủ biên: Đào Hùng Cường. Nơi XB: KHKT, Hà Nội. Năm 2009.(May 26 2011 10:00AM)
[2]Hóa hữu cơ hydrocacbon Chủ biên: Đào Hùng Cường. Nơi XB: KHKT, Hà Nội. Năm 2009.(May 26 2011 10:01AM)
[3]Hoá học đại cương Chủ biên: Đào Hùng Cường. Nơi XB: KHKT, Hà Nội. Năm 2007.(May 26 2011 9:51AM)
[4]Cơ sở Hoá học Hữu cơ Chủ biên: Đào Hùng Cường. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. Năm 2007.(May 26 2011 9:56AM)
[5]Tổng hợp hữu cơ Chủ biên: Đào Hùng Cường. Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. Năm 1998.(May 26 2011 10:04AM)
[6]Hoá học các hợp chất màu mùi thực phẩm Chủ biên: Đào Hùng Cường. Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. Năm 1997.(May 26 2011 10:04AM)
[7]Lý thuyết Hoá hữu cơ Chủ biên: Đào Hùng Cường. Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. Năm 1996.(May 26 2011 10:03AM)
[8]Hoá học các hợp chất màu hữu cơ Chủ biên: Đào Hùng Cường. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. Năm 1995.(May 26 2011 10:02AM)
  
 Khen thưởng
[1] Danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Số: Quyết định số 745/2002/QĐ/CTN. Năm: 2002.
[2] Bằng khen của UBND Thành phố Đà Nẵng. Số: Số khen thưởng 312/KT. Năm: 2003.
[3] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: Quyết định số 6704/QĐ-BGD&ĐT. Năm: 2005.
[4] Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục. Số: Quyết định số 6928 /QĐ/BGD&ĐT. Năm: 2005.
[5] Bằng khen của Hội Hóa học Việt Nam. Số: Số 195/KT-HHHVN. Năm: 2005.
[6] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: Quyết định 2308/QĐ-BGDĐT. Năm: 2007.
[7] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: Quyết định số 07/QĐ-BGD&ĐT. Năm: 2007.
[8] Bằng khen của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Số: Quyết định số 304/QĐ- LHH KT. Năm: 2008.
[9] Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Số: Quyết định số 1056/QĐ-TTg. Năm: 2008.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn