Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,971,603

 Crude oil price uncertainty and corporate investment: Newglobal evidence
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dinh Hoang Bach Phan, Vuong Thao Tran, Dat Thanh Nguyen
Nơi đăng: Energy Economics (SSCI); Số: 77(2019);Từ->đến trang: 54-65;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Using a comprehensive dataset of more than 33,000 firms from 54 countries in the period 1984–2015, we show that crude oil price uncertainty negatively influences corporate investment. More importantly, the effect is dependent on the market and stock characteristics of the firms. In addition,we discover that the effect is stronger in the crude oil producers group than for crude consumers. Our analysis reveals that the global financial crisis and market volatility phases significantly affect this relationship. Our results survive a range of robustness tests.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn