Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,796,201

 Nghiên cứu giải pháp xây dựng kho ngữ liệu phục vụ đánh giá chất lượng dịch tiếng Việt
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Đặng Đại Thọ; Thành viên:  Nguyễn Văn Bình,
Số: T2016-07-13 ; Năm hoàn thành: 2016; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn