Dương Hữu Ái
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,828,392

 
Mục này được 10970 lượt người xem
Họ và tên:  Dương Hữu Ái
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  23/00/0
Nơi sinh: Bố Trạch - Quảng Bình
Quê quán Bố Trạch - Quảng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Vật Lý - Điện tử viễn thông; Tại: Đại học Khoa học Huế
Đơn vị công tác: Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử; Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông; Tại: Đại học Bách khoa Hà Nội
Dạy CN: Kỹ thuật máy tính và Điện tử, Kỹ thuật thuyền thông
Lĩnh vực NC: Optical wireless communications, Internet of Things (IoT), Computer Engineering
(Channel modeling, modulation and signal processing, UAVs FSO channels)
Thông tin vô tuyến quang, Internet vạn vật, kỹ thuật máy tính
Ngoại ngữ: Anh Văn
Địa chỉ liên hệ: Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử, Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: dhai@vku.udn.vn; huuai11@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 * Dạy hệ Đại học các học phần (Undergraduate courses):
- Hệ thống số (Digital System)
- Kỹ thuật truyền số liệu (Data Communication Technology)
- Lý thuyết điều khiển tự động (Automatic Control Theory)
- Các chuyên đề: Công nghệ LoRa; UAVs; Robocar
- Kiến trúc máy tính (Computer Architecture)
- Mạng không dây và di động (Wireless and Mobile Network)
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của phương sai jitter đến dung lượng kênh của hệ thống FSO kết hợp các trạm chuyển tiếp qua kênh truyền nhiễu loạn khí quyển. Chủ nhiệm: TS. Dương Hữu Ái. Mã số: ĐHVH-2021-06. Năm: 2021. (Dec 9 2021 11:36AM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu, thiết kế chế tạo máy thu phát SSB sóng ngắn sử dụng FPGA và DSP phục vụ thông tin liên lạc duyên hải. Chủ nhiệm: PGS. TS Đỗ Trọng Tuấn. Thành viên: TS. Dương Hữu Ái. Mã số: B2016-BKA-10. Năm: 2018. (Sep 4 2020 11:19AM)
[3] Đề tài Khác: Nghiên cứu xây dựng hệ thống bài thực hành sử dụng máy đo Wireless Communication Test Set (E5515C-8960). Chủ nhiệm: TS. Dương Hữu Ái. Mã số: KĐTVT-2017. Năm: 2017. (Jun 26 2020 7:39PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng các hỗ trợ về CNTT cho các học phần khoa học tự nhiên. Chủ nhiệm: TS. Hoàng Nhật Quy. Thành viên: TS. Dương Hữu Ái. Mã số: 311/QĐ-CĐVH. Năm: 2013. (Jun 25 2020 9:58AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Performance bounds of AF relay-assisted FSO systems over Gamma-Gamma channels and pointing errors. Tác giả: Duong Huu Ai. Hội thảo khoa học Quốc gia – CITA 2021. Số: ISBN: 978-604-84-5998-7. Trang: 476-484. Năm 2021. (Jun 26 2021 8:25AM)
[2]Bài báo: Pointing error effects on the average channel capacity performance of AF relay-assisted FSO systems over atmospheric turbulence channels . Tác giả: Duong Huu Ai*, Tran The Son, Nguyen Vu Anh Quang. Hội thảo khoa học Quốc gia – CITA 2021. Số: ISBN: 978-604-84-5998-7. Trang: 441-450. Năm 2021. (Jun 26 2021 8:27AM)
[3]Bài báo: Nâng cao hiệu năng của hệ thống thông tin quang vô tuyến bằng cách sử dụng các trạm chuyển tiếp kết hợp với kênh đa thu phát. Tác giả: Phan Thị Quỳnh Hương, Dương Hữu Ái*. Hội thảo khoa học Quốc gia – CITA 2021. Số: ID:97. Trang: 00-00. Năm 2021. (Jun 26 2021 8:36AM)
[4]Bài báo: Effects of High-Energy Electron Irradiation on the InGaP/GaAs Heterojunction Photosensor. Tác giả: Than Hong Phuc, Huynh Thanh Tung, Than Quang Tho, Duong Huu Ai and Nguyen Vu Anh Quang. Hội thảo khoa học Quốc gia – CITA 2021. Số: ISBN: 978-604-84-5998-7. Trang: 451-459. Năm 2021. (Jun 26 2021 8:39AM)
[5]Bài báo: Phân tích hiệu năng của hệ thống AF - MIMO/FSO sử dụng tín hiệu điều chế SC-QAM qua kênh truyền nhiễu loạn khí quyển. Tác giả: Dương Hữu Ái. Chuyên đề Khoa học và Giáo dục. Số: ISBN: 978-604-80-1629-6. Trang: 7-17. Năm 2016. (Jun 25 2020 11:25AM)
[6]Bài báo: Misalignment Fading Effects On Performance Of Amplify-and-Forward Relaying FSO Systems Using SC-QAM Signals Over Log-Normal Atmospheric Turbulence Channels. Tác giả: Duong Huu Ai*, Do Trong Tuan, Ha Duyen Trung. Journal of Science and Technology (JST-UD). Số: No. 109. Trang: 1-5. Năm 2016. (Jun 25 2020 10:51AM)
[7]Bài báo: Pointing Error Effects On Performance Of Amplify-and-Forward Relaying FSO Systems Using SC-QAM Signals Over Gamma-Gamma Atmospheric Turbulence Channels. Tác giả: Duong Huu Ai, Do Trong Tuan, Ha Duyen Trung. Journal of Science and Technology (JST-UD). Số: No. 103. Trang: 1-5. Năm 2016. (Jun 25 2020 10:54AM)
[8]Bài báo: Đánh giá sự hỗn loạn không khí của kênh truyền FSO thông qua tham số cấu trúc khúc xạ của một số mô hình thực nghiệm. Tác giả: Dương Hữu Ái. Chuyên đề Khoa học và Giáo dục. Số: ISBN: 978-604-80-2045-3. Trang: 57-64. Năm 2016. (Jun 25 2020 11:19AM)
[9]Bài báo: Amplify-and-Forward Relaying MIMO/FSO Systems using SC-QAM Signals over Log-normal Atmospheric Turbulence Channels. Tác giả: Duong Huu Ai, Do Trong Tuan, Ha Duyen Trung. Journal of Science and Technology, Technical Universities. Số: No. 107. Trang: 123-128. Năm 2015. (Jun 25 2020 10:46AM)
[10]Bài báo: Phân tích tỷ lệ lỗi ký tự và đánh giá hiệu năng hệ thống FSO/SC-QAM. Tác giả: Dương Hữu Ái. Chuyên đề Khoa học và Giáo dục. Số: ISBN: 978-604-80-0709-6. Trang: 147-156. Năm 2014. (Jun 25 2020 11:06AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: A Novel Integrated Model for Positioning Indoor MISO VLC Exploiting Non-Light-of-Sight Communication. Authors: Dat vuong, TT Son, DH Ai, Trong Hop Do, CP Huynh, Hung N.Tan, Nva Quang, Ttt Vinh. International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication (IMCOM 2022). No: DOI: 10.1109/IMCOM53663.2022.9721812. Pages: 1-5. Year 2022. (Nov 16 2021 9:58PM)
[2]Article: Misalignment fading effects on the ACC performance of relay-assisted MIMO/FSO systems over atmospheric turbulence channels. Authors: Huu Ai Duong*, et al.. International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE, Scopus Q2). No: vol. 12, no. 1. Pages: 966-973. Year 2022. (Jul 15 2021 9:33PM)
[3]Article: Effects of insulator dielectric passivation layer on the breakdown voltage of AIGaN/GaN high electron mobility transistor. Authors: Than Hong Phuc, Tran Thi Tra Vinh, Duong Huu Ai, Nguyen Vu Anh Quang, Huynh Thanh Tung, Than Quang Tho, Nguyen Van Trung, Hoang Van Phuc, Hoang Trong Thuc, and Pham Cong Kha. International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN 2021). No: ISBN: 978-604-9988-25-7. Pages: 30-33. Year 2021. (Aug 17 2021 3:41PM)
[4]Article: On the ASER performance of amplify-and-forward relaying MIMO/FSO systems using SC-QAM signals over log-normal and gamma-gamma atmospheric turbulence channels and pointing error impairments. Authors: Duong Huu Ai*, Ha Duyen Trung, Do Trong Tuan. Journal of Information and Telecommunication (Scopus). No: Vol. 4, No. 3. Pages: 267-281. Year 2020. (Jun 25 2020 10:31AM)
[5]Article: BER analysis of amplify-and-forward relaying FSO systems using APD receiver over strong atmospheric turbulence channels. Authors: Huu Ai Duong*, Van Loi Nguyen. International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE, Scopus Q2). No: Vol. 9, No. 5. Pages: 3678-3686. Year 2019. (Jun 25 2020 10:29AM)
[6]Article: Experimental Investigation of PC-to-PC Link over a Visible Light Channel. Authors: Tran The Son, Dang Quang Hien, Duong Huu Ai, Hoa Le-Minh. International Conference on Software, Knowledge, Information Management & Applications (SKIMA, IEEE). No: DOI: 10.1109/SKIMA.2018.8631524. Pages: 1-4. Year 2018. (Jun 25 2020 10:57AM)
[7]Article: Average Channel Capacity of Amplify-and-forward MIMO/FSO Systems Over Atmospheric Turbulence Channels. Authors: Duong Huu Ai. International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE, Scopus Q2). No: Vol. 8, No. 6. Pages: 4334-4342. Year 2018. (Jun 25 2020 10:25AM)
[8]Article: Capacity analysis of amplify-and-forward free-space optical communication systems over atmospheric turbulence channels. Authors: Duong Huu Ai*, Duong Tuan Quang, Nguyen Ngoc Nam, Ha Duyen Trung, Nguyen Xuan Dung. International Conference on Information Science and Technology (ICIST 2017, IEEE). No: DOI: 10.1109/ICIST.2017.7926500. Pages: 103-108. Year 2017. (Jun 25 2020 10:21AM)
[9]Article: Pointing Error Effects on Performance of Amplify-and-Forward Relaying MIMO/FSO Systems Using SC-QAM Signals Over Log-Normal Atmospheric Turbulence Channels. Authors: Duong Huu Ai*, Ha Duyen Trung, Do Trong Tuan. Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems (ACIIDS 2016, Scopus). No: volume 9622, DOI: 10.1007/978-3-662-49390-8_59. Pages: 607-619. Year 2016. (Jun 25 2020 10:15AM)
[10]Article: AF relay-assisted MIMO/FSO/QAM systems in gamma-gamma fading channels. Authors: Duong Huu Ai*, Ha Duyen Trung, Do Trong Tuan. NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS, IEEE). No: DOI: 10.1109/NICS.2016.7725640. Pages: 147-152. Year 2016. (Jun 25 2020 10:19AM)
[11]Article: Average Channel Capacity of Free-Space Optical MIMO Systems over Atmospheric Turbulence Channels. Authors: Ha Duyen Trung, Duong Huu Ai, Anh T Pham. ASEAN Engineering Journal. No: Vol. 5, No. 2, DOI: 10.11113/aej.v5.15462. Pages: 57-66. Year 2015. (Jun 25 2020 10:10AM)
  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2011-2012. Số: 548/QĐ-CĐVH. Năm: 2012.
[2] Giấy khen Công đoàn bộ Thông tin truyền thông "Đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh". Số: 109/QĐ-CBĐ. Năm: 2013.
[3] Giấy khen của Hiệu trưởng "hoàn thành tốt nhiệm vụ tiêu biểu". Số: 405/QĐ-CĐVH. Năm: 2014.
[4] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2014-2015. Số: 450/QĐ-CĐVH. Năm: 2015.
[5] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2015-2016. Số: 669/QĐ-CĐVH. Năm: 2016.
[6] Giấy khen của Hiệu trưởng "Có công trình khoa học được công bố trên tạp chí uy tín trong nước và quốc tế". Số: 671/QĐ-CĐVH. Năm: 2016.
[7] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2016-2017. Số: 518/QĐ-CĐVH. Năm: 2017.
[8] Giấy khen của Hiệu trưởng "Đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển trường giai đoạn 2007-2017". Số: 123/QĐ-CĐVH. Năm: 2017.
[9] Bằng khen của Bộ trưởng "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2015-2016". Số: 1073/QĐ-BTTTT. Năm: 2017.
[10] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ giai đoạn 2015-2017. Số: 1691/QĐ - BTTTT. Năm: 2018.
[11] Giấy khen của Hiệu trưởng "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm học". Số: 733/QĐ-CĐVH. Năm: 2018.
  
 Thông tin khác
  https://scholar.google.com/citations?user=QFeXkoUAAAAJ&hl=en
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn