Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,828,498

 Effects of insulator dielectric passivation layer on the breakdown voltage of AIGaN/GaN high electron mobility transistor
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Than Hong Phuc, Tran Thi Tra Vinh, Duong Huu Ai, Nguyen Vu Anh Quang, Huynh Thanh Tung, Than Quang Tho, Nguyen Van Trung, Hoang Van Phuc, Hoang Trong Thuc, and Pham Cong Kha
Nơi đăng: International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN 2021); Số: ISBN: 978-604-9988-25-7;Từ->đến trang: 30-33;Năm: 2021
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn