Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,827,904

 Nghiên cứu xây dựng các hỗ trợ về CNTT cho các học phần khoa học tự nhiên
Chủ nhiệm:  TS. Hoàng Nhật Quy; Thành viên:  TS. Dương Hữu Ái
Số: 311/QĐ-CĐVH ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Tự nhiên
Đề tài nghiên cứu và xây dựng các ứng dụng công nghệ thông tin cho các nội dung thuộc các học phần khoa học tự nhiên

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn