Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,709,413

 Mô hình số phân tích khối đắp sau mố cầu có sử dụng vật liệu nhẹ Geofoam bằng phần mềm Midas Soil Work(Modelling Analyze the Embankment Behind Abutment use Geofoam by Midas Soilworks )
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Do Huu Dao - Le Dinh Viet
Nơi đăng: Numerical analysis in Geotechnics NAG2015; Số: 8/2015;Từ->đến trang: 1-8;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT: This paper refers to the use of MIDAS Soilworks Software in analyzing comparative results between two solutions for embankment after abutment on soft ground: combining lightweight materials Geofoam with geotextile and using lightweight Geofoam materials in terraced form. The embankment of after abutment using lightweight materials Geofoam can reduce stress, strain on background soft soil, nowadays this solution is widely used in the field of geotechnical engineering in the developed countries all over the world. The core of embankment has a Load Distribution Slab (LDS) block that is about 15 cm thickness, big hardness and on lightweight material Geofoam. It helps reduce stress that evenly distributed over the surface of the material and limit the destruction in a dangerous position of the block of material. Within the scope of the study, the authors used Midas Soilworks software with finite element method (FEM) to analyze two models: using lightweight material Geofoam with geotextile and material usage models Geofoam. As the results of the analysis of models using this software, the authors studied the parameters related to evaluation and orientation of using this material in Vietnam. KEYWORDS: Soft soil, embankment after abutment, embankment height, Geofoam, Load Distribution Stab, light material, settlement.
ABSTRACT
ABSTRACT: This paper refers to the use of MIDAS Soilworks Software in analyzing comparative results between two solutions for embankment after abutment on soft ground: combining lightweight materials Geofoam with geotextile and using lightweight Geofoam materials in terraced form. The embankment of after abutment using lightweight materials Geofoam can reduce stress, strain on background soft soil, nowadays this solution is widely used in the field of geotechnical engineering in the developed countries all over the world. The core of embankment has a Load Distribution Slab (LDS) block that is about 15 cm thickness, big hardness and on lightweight material Geofoam. It helps reduce stress that evenly distributed over the surface of the material and limit the destruction in a dangerous position of the block of material. Within the scope of the study, the authors used Midas Soilworks software with finite element method (FEM) to analyze two models: using lightweight material Geofoam with geotextile and material usage models Geofoam. As the results of the analysis of models using this software, the authors studied the parameters related to evaluation and orientation of using this material in Vietnam. KEYWORDS: Soft soil, embankment after abutment, embankment height, Geofoam, Load Distribution Stab, light material, settlement.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn