Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,240,469

 The reasonable arrangement of the reinforcement in the flexible reinforced soil wall - Proceeding of the workshop on ground improvement and Slope Stability: DUT-AIT-CRACFE. 2009
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Do Huu Dao - Nguyen Hung Son
Nơi đăng: Proceeding of Workshop: DUT-AIT-CRACFE
marriage affairs open i want an affair
; Số: June 2009;Từ->đến trang: 112-116;Năm: 2008
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Abstract As normal, the layers of the reinforcement in the reinforced soil wall are equidistant and arranged with the same length. But in some cases, especially for high flexible reinforced soil wall, the better ways of arrangement of reinforcement layers are a bit different from traditional methods. The new methods of reinforcement distribution can improve wall’s stability and they are presented in this paper.
walgreens prints coupons open free printable coupons
ABSTRACT
Abstract As normal, the layers of the reinforcement in the reinforced soil wall are equidistant and arranged with the same length. But in some cases, especially for high flexible reinforced soil wall, the better ways of arrangement of reinforcement layers are a bit different from traditional methods. The new methods of reinforcement distribution can improve wall’s stability and they are presented in this paper.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn