Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,717,568

 Nghiên cứu về sức chịu tải của cọc Bê tông cốt thép đúc sẵn trong một số điều kiện địa chất đặc trưng của thành phố Đà NẵngStudy on pile bearing capacity of jacked pile in some charactorized geology conditions in Danang city
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đỗ Hữu Đạo-Nguyễn Lương Phước - Phạm Hoàn - Nguyễn Văn Nhất - Đặng Thọ Sang
Nơi đăng: Hội Thảo Vietnamese Geotechnical day Conference at Da Nang; Số: Tháng 7/2011;Từ->đến trang: 90-98;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
TÓM TẮT: Giải pháp cọc bê tông cốt thép đúc sẵn thi công bằng phương pháp đóng hoặc ép là một trong những giải pháp móng cọc hợp lý các công trình xây dựng có tải trọng trung bình (dưới 15 tầng) với những ưu điểm như giá thành thấp, cơ giới hóa trong thi công, tiến độ nhanh, ít ảnh hưởng đến môi trường…Hiện nay, giải pháp cọc tiết diện nhỏ sử dụng rộng rãi cho nhiều công trình xây dựng ở thành phố Đà Nẵng. Việc tính toán sức chịu tải cho cọc cũng có nhiều phương pháp, tuy nhiên kết quả của các phương pháp có thể đúng và phù hợp trong từng điều kiện nền đất khác nhau. Bài báo tổng hợp một số phương pháp thông dụng xác định sức chịu tải của cọc đơn bê tông cốt thép đúc sẵn. Áp dụng tính toán cho một số điều kiện địa chất của các công trình thực tế tại thành phố Đà Nẵng. Trên cơ sở sử dụng kết quả thí nghiệm nén tĩnh làm chuẩn để so sánh, nhận xét và kiến nghị lựa chọn phương pháp tính toán hợp lý.
ABSTRACT
ABSTRACT: The solution of small area pile such as: driven pile, jacked pile…are one of the suitable foundation for medium load constructions (less 15 building floors), this type piles have some advantages: economico, mechamizing in construction, fast and envirometal…Present, small pile foundations is a commond used for many building in Danang city. However, there are many methods to determine pile bearing capacity and it may be right in some cases. The paper sum up some methods commonly used to define the bearing capacity for single small pile. Appling to calculation for some reality soil foundations in Danang city such as: Society house 07 floors in CamLe District, The 10th floors Hotel D&C in SonTra district and DaNang cancer hospital in LienChieu district. Base on pile static load test result to comparison with experimental results and suggestion aproriate methods of calculation.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn