Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,717,583

 Các phương pháp thí nghiệm xác định sức chịu tải của cọc và áp dụng cho công trình xây dựng tại Miền Trung Việt nam(Testing methods for determining pile loading capacity and application for construction in the Middle Viet Nam)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đỗ Hữu Đạo - Hoàng Truyền - Lê Xuân Mai
Nơi đăng: Hội thảo thành lập Chi Hội Cơ học đất và ĐKT Công trình Miền Trung; Số: Tháng 1 năm 2011;Từ->đến trang: 35-40;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
TÓM TẮT: Bài viết giới thiệu các phương pháp thí nghiệm xác định sức chịu tải của cọc thông dụng hiện nay và áp dụng tại các công trình xây dựng tại Miền Trung – Tây Nguyên do Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và tư vấn kỹ thuật Nền móng công trình – Đại Học Đà Nẵng thực hiện và triển vọng ứng dụng các phương pháp mới trong thí nghiệm xác định khả năng chịu tải của cọc cho các công trình xây dựng trong khu vực này.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn