Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,985,917

 Ứng dụng phần mềm Địa kỹ thuật Plaxis phân tích chiều dài hợp lý của mỗi cọc trong nhóm(Application Geotechnical PLAXIS software to analysis reasonable length of each pile in a pile group)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đoàn Việt Lê - Đỗ Hữu Đạo
Nơi đăng: Tuyển tập Sinh viên NCKH năm 2007; Số: Năm 2007;Từ->đến trang: 43-50;Năm: 2007
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu - ứng dụng phần mềm địa kỹ thuật Plaxis để tính toán, đánh giá sức kháng của cọc khoan ma sát chịu tải trọng dọc trục khi cọc làm việc trong nhóm. Từ đó, xác định được chiều dài hợp lý của mỗi cọc trong nhóm cọc. Kết quả nghiên cứu có thể áp dụng thích hợp cho các công trình móng cọc khoan ma sát trong đất rời.
ABSTRACT
Abstract: This paper researches on application of the plaxis, geotechnical software, to evaluate, calculate bearing resistance of friction drilled shaft in group to vertical loading . Thence, determining reasonable length of each friction drilled shaft. Result may be used appropriately for drilled shaft foundation in cohesionless soil.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn