Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,643,931

 Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý đề tài Khoa học Công nghệ tại Trường Cao đẳng Công nghệ
viagra coupon canada drug pharmacy coupon free discount prescription card
manufacturer coupons for prescription drugs free printable viagra coupons viagra online coupon
Chủ nhiệm:  TS. Hoàng Dũng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Thành viên:  
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Số: T2014-06-78 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật

unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn