Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 44,131,915

 Hệ thống tự động xây dựng cấu trúc mô hình robot chuyển động
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dang Hoai Phuong, Mokhov A.D.
Nơi đăng: Computer Science and Engineering. ICT 2010: Proceedings of the Russian conference graduate students and young scientists (c. Ulyanovsk, 25-26 may 2010) / ULGTU. - Ulyanovsk; Số: 1;Từ->đến trang: 368-371;Năm: 2010
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn