Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,819,463

 Подход к организации адаптивного тестирования
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dang Hoai Phuong
Nơi đăng: Актуальные вопросы современной техники и технологии: сб. докл. XIII-й междунар. науч. конф. (г. Липецк, 25 окт. 2013 г.) / Липецкое регион. отд-ние Общерос. обществ. организации «Российский союз молодых учёных», Издат. центр «Гравис» [и др.]. - Липецк; Số: 13;Từ->đến trang: 14-17;Năm: 2013
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn