Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,819,433

 Модель описания адаптивного тестирования
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dang Hoai Phuongmarriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Nơi đăng: Решение проблем развития предприятий: роль научных исследований: матер. IV междунар. науч.-практ. конф. (20 нояб. 2013 г.) : сб. науч. ст. / Науч.-издат. центр Априори. - Краснодар; Số: 4;Từ->đến trang: 140-142;Năm: 2013
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn