Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,632,192

 Nghiên cứu xây dựng chương trình quản lý, lưu trữ văn thư điện tử trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm:  Đặng Hùng Vĩ
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Thành viên:  
Số: T2011 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn