Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,321,429

 Enhancing resilience in the Covid-19 crisis: lessons from human resource management practices in Vietnam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Diep Ngoc Su,Diep Luc Tra,Hanh My Thi Huynh,Hai Hong Thi Nguyen &Barry O’Mahony
Nơi đăng: Current Issues in Tourism; Số: https://doi.org/10.1080/13683500.2020.1863930;Từ->đến trang: 1-7;Năm: 2021
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This study establishes how tourism and hospitality businesses in Vietnam developed organizational resilience to survive the first wave of the Covid-19 crises. With employees acknowledged as a critical dimension in tourism and hospitality services, the study focused on how human resources (HR) practices were adopted to develop organizational resilience during the crisis. In-depth interviews were conducted with 20 tourism and hospitality managers during Vietnam's lockdown. The findings reveal valuable HR resilience-building practices that these businesses implemented before, during and after the lockdown. The results contribute to our understanding of how HR practices can sustain the tourism workforce and enhance organizational resilience in the face of a global pandemic.
ABSTRACT
This study establishes how tourism and hospitality businesses in Vietnam developed organizational resilience to survive the first wave of the Covid-19 crises. With employees acknowledged as a critical dimension in tourism and hospitality services, the study focused on how human resources (HR) practices were adopted to develop organizational resilience during the crisis. In-depth interviews were conducted with 20 tourism and hospitality managers during Vietnam's lockdown. The findings reveal valuable HR resilience-building practices that these businesses implemented before, during and after the lockdown. The results contribute to our understanding of how HR practices can sustain the tourism workforce and enhance organizational resilience in the face of a global pandemic.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn