Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,815,774

 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự cộng tác giữa khách sạn và cơ quan quản lý du lịch tại Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Hoang Long* , Tran Thi Hang, Tra Luc Diep
Nơi đăng: Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh; Số: 3;Từ->đến trang: 83-92;Năm: 2021
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn