Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: ĐẶC TRƯNG LƯỢT LỜI CỦA NGƯỜI HỌC TIẾNG PHÁP TRONG CUỘC THOẠI KHÔNG CÓ NGƯỜI BẢN NGỮ. Tác giả: Đỗ Kim Thành. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia 2018 - Hà Nội. NXB Đại học quốc gia Hà Nội. Số: ISBN: 978-604-961-677-8. Trang: 527-535. Năm 2018. (Apr 11 2018 12:00PM)
[2]Bài báo: Giao tiếp Pháp-Việt dưới góc nhìn ngôn ngữ-văn hóa. Tác giả: Đỗ Kim Thành. Tuyển Tập công trình hội thảo khoa học quốc gia: Nghiên cứu và giảng dạy bản ngữ, ngoại ngữ và khu vực học. Số: ISBN 9786048425173. Trang: 259-263. Năm 2017. (Jul 29 2017 11:34AM)
[3]Bài báo: Một số lỗi viết tiếng Pháp của sinh viên do chuyển dịch từ tiếng Việt. Tác giả: Đỗ Kim Thành. Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống. Số: 11(253)2016 (ISSN 0868-3409). Trang: 57 - 60. Năm 2016. (Jul 29 2017 11:25AM)
[4]Bài báo: Hướng dẫn sinh viên tự học tiếng Pháp. Tác giả: Đỗ Kim Thành. Kỷ yếu hội nghị khoa học Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng , Đà Nẵng. Số: 2010. Trang: 70-76. Năm 2010. (Dec 31 2015 9:03PM)
[5]Bài báo: Báo“Le courrier du Vietnam” trong các giờ ngoại khóa tiếng Pháp. Tác giả: Đỗ Kim Thành. Kỷ yếu hội nghị khoa học Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng , Đà Nẵng. Số: 2009. Trang: 100-107. Năm 2009. (Dec 31 2015 8:59PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Les gestes co-verbaux dans les conversations exolingue et endolingue. Authors: Đỗ Kim Thành. Édition de l'Université nationale du Vietnam à Hanoi. No: ISBN:978-604-968-988-8. Pages: 33-45. Year 2018. (Oct 17 2018 5:20PM)
[2]Article: REGARDS CROISÉS DU MÉCANISME DE TOURS DE PAROLE DANS LES DISCUSSIONS ENDOLINGUES ET EXOLINGUES EN FRANÇAIS . Authors: Đỗ Kim Thành. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01252064. No: HAL Id : hal-01252064. Pages: 01-08. Year 2016. (Jan 27 2016 3:51PM)
[3]Article: Function and malfunction of the back channel in the exolingual discussion between native and non-native speakers. Authors: Do Kim Thanh, Tran Phung Kim, Tran Quynh Huong. Trong sách "Langues parlées, interactions sociales" - Nhà xuất bản L’Harmattan, Paris. No: ISBN:978-2-343-04990-8. Pages: 95-108. Year 2015. (Dec 31 2015 8:47PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn