Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Fonctionnement et dysfonctionnement des régulateurs dans la discussion exolingue franco-vietnamienne.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Do Kim Thanh, Tran Phung Kim, Tran Quynh Huong
Nơi đăng: Trong sách "Langues parlées, interactions sociales" - Nhà xuất bản L’Harmattan, Paris; Số: ISBN:978-2-343-04990-8;Từ->đến trang: 95-108;Năm: 2015
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn