Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,071,465

 Báo“Le courrier du Vietnam” trong các giờ ngoại khóa tiếng Pháp.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đỗ Kim Thành
Nơi đăng: Kỷ yếu hội nghị khoa học Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng , Đà Nẵng.; Số: 2009;Từ->đến trang: 100-107;Năm: 2009
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn