Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Một số lỗi viết tiếng Pháp của sinh viên do chuyển dịch từ tiếng Việt
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đỗ Kim Thành
Nơi đăng: Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống; Số: 11(253)2016 (ISSN 0868-3409);Từ->đến trang: 57 - 60;Năm: 2016
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Việc phạm phải các lỗi viết trong khi học ngoại ngữ nói chung và trong khi học tiếng Pháp nói riêng là điều khó tránh khỏi nơi người học do họ đang ở trong quá trình tập luyện để tiến đến nâng cao năng lực ngoại ngữ của mình. Trong bài viết này, dưới góc nhìn khoa học, tác giả sẽ dùng khái niệm « interlangue » của Selinker (1972) để giải thích hiện tượng phạm phải các lỗi (viết) do ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ nơi người học ngoại ngữ. Cụ thể hơn, việc phân tích định tính các lỗi phạm phải trong các bài viết bằng tiếng Pháp của sinh viên sẽ được tiến hành dựa trên các đặc điểm của cấu trúc tiếng Việt được đưa ra bởi các nhà ngôn ngữ học.
ABSTRACT
The errors committed by learners of foreign languages in writing, particularly in French writing is inevitable because they are in the process of training to improve their foreign language skills. In this article, from the scientific point of view, the author will use the concept of «interlangue» of Selinker (1972) to explain the (written) errors interfered by their native language. More specifically, the qualitative analysis of written errors committed by students of French language will be based on the structural characteristics of Vietnamese language given by some linguists.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn