Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,776,156

 Xây dựng quy trình đánh giá cho việc phát triển và đảm bảo chất lượng các chương trình liên kết tại Đại học Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dương Mộng Hà
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị khoa học lần thứ 4; Số: Kỷ niệm 15 năm thành lập Đại học Đà Nẵng;Từ->đến trang: 127-134;Năm: 2010
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn