Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Improved LVRT based on Coordination Control of Active Crowbar and Reactive Power for Doubly Fed Induction Generators
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneut
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Duong Minh Quan, G. Sava, F. Grimaccia, S. Leva, M. Mussetta, S. Costinas, N. Golovanov
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Nơi đăng: IEEE - 2015 The 9th international symposium on advanced topics in electrical engineering(IEEE-ATEE), Bucharest, Romania
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Số: Print ISBN: 978-1-4799-7514-3;Từ->đến trang: 650-655;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn