Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 61,106,556

 Trends in control techniques for DFIG based wind turbines with crowbar protection for LVRT improvement
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: G. Sava, Duong Minh Quan, S. Costinas, S. Leva, N. Golovanov
Nơi đăng: 14th World Renewable Energy Congress (WREC) 2015, Romania; Số: (WREC) 2015,;Từ->đến trang: 1-4;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn