Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,173,491

 The impact of the IMPSA wind power plant on the Ninh thuan - Binh thuan grid with small signal stability assessment.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Kim Hùng, Tran Vinh Tinh, Duong Minh Quan, Marco Mussetta, Duong Manh Hung
Nơi đăng: Journal of Science & Technology University of Danang; Số: 06(91), ISSN 1859-1531;Từ->đến trang: 16-19;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn