Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,167,367

 A Hybrid Fuzzy-PI Cascade Controller for Transient Stability Improvement in DFIG Wind Generators
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Minh Quan Duong, Francesco Grimaccia, Sonia Leva, Marco Mussetta and Kim Hung Le
Nơi đăng: 2016 IEEE World Congress on Computational Intelligence (IEEE-WCCI), 2016 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), Vancouver, Canada;; Số: ISSN: 1098-7584, ISBN: 978-1-5090-0627-4;Từ->đến trang: 1733-1739;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn