Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,173,229

 Comparison of Power Quality in Different Grid-Integrated Wind Turbines
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Duong Minh Quan, Le Kim Hung, F. Grimaccia, S. Leva, M. Mussetta, and R.E. Zich
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Nơi đăng: 2014 16th IEEE International Conference on Harmonics and Quality of Power (IEEE-ICHQP), Bucharest, Romania
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Số: ISSN: 2164-0610 Print ISBN: 978-1-4673-6487-4;Từ->đến trang: 448-452;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn