Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Kiểm toán căn bản
Chủ biên: Đoàn Thị Ngọc Trai; Đồng tác giả: Nguyễn Thị Xuân Linh, Lê Thị Kim Yến
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục; Mã số: 7L003N8-DVT ;Năm XB: 2018
Số lượng XB: ; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Khác
TÓM TẮT
Giáo trình Kiểm toán căn bản được biên soạn nhằm mục đích cung cấp kiến thức nền tảng và cập nhật về kiểm toán nói chung cho sinh viên chuyên ngành Kế toán và Kiểm toán, tạo điều kiện để sinh viên tiếp thu tốt các môn học tiếp theo như Kiểm toán tài chính, Kiểm toán hoạt động. Bên cạnh đó, các tác giả cũng mong muốn cung cấp cho sinh viên các ngành khác, học viên cao học, cũng như các đối tượng có quan tâm một tài liệu tham khảo về kiểm toán. Giáo trình cũng đưa ra các vấn đề gợi mở liên quan đến xu hướng phát triển trong tương lai của kiểm toán, các dịch vụ bảo đảm ngoài kiểm toán và dịch vụ khác liên quan đến thông tin, như một gợi ý cho các tổ chức kiểm toán và các nhà quản lý về hoạt động kiểm toán ở Việt Nam.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn