Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Hiện trạng và sự biến động rừng ngập mặn tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 1990 - 2010
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Đoạn Chí Cường*; Tác giả ở ngoài ĐHĐN
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: Số 07(92).2015;Từ->đến trang: 85;Năm: 2015
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này trình bày một số kết quả nghiên cứu về hiện trạng và biến động rừng ngập mặn tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn 1990 – 2010. Kết quả cho thấy, rừng ngập mặn tại huyện Núi Thành có diện tích 105,57 ha, tập trung phân bố tại các vùng cửa sông, bãi triều cao với thành phần gồm 25 loài thuộc 19 họ thực vật; trong đó có 13 loài thực vật chính thức và 12 loài thực vật tham gia rừng ngập mặn. Cấu trúc tổ thành loài có sự biến động theo điều kiện môi trường; cụ thể, sự phân bố của các loài có xu hướng xa dần theo độ mặn tính từ cửa sông. Trong giai đoạn 1990 – 2010, tuy có sự biến động rất lớn về diện tích rừng ngập mặn nhưng không cho thấy có sự biến động về thành phần loài. Biến động trong phân bố của các loài đó là sự thay thế cây Mắm lớn, Đước, Bần trong giai đoạn 1990 – 2000 bằng cây Mắm quăn trong giai đoạn 2005 – 2010.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
This paper presents some study results of the status and fluctuations of mangroves in Nui Thanh district, Quang Nam province from 1990 to 2010. The results shows that mangroves in Nui Thanh district have an area of 105.57 ha. The distribution of most species was in estuaries and high alluvial ground with 25 species belonging to 19 families, including 13 official-species and 12 joined-species which constitute a community of mangroves. Species composition structure is highly variable according to environmental conditions.In particular, the distribution of the species tend to recede under salinity from the river mouth. In the period 1990 - 2010, although there was a huge variation in mangrove area, there did not appear any variation in species composition. Fluctuations in the distribution of the species were the replacement of big-Mam, Duoc, and Ban in the period 1990 - 2000 by curly-Mam in the period 2005-2010.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn