Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Đặc điểm phân bố và sự biến động thành phần loài tảo silic phù du ở vùng nuôi tôm ven biển xã Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu, Nghệ An
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đoạn Chí Cường, Hồ Thị Dung, Võ Văn Minh
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các Trường ĐHSP Toàn quốc lần 9; Số: 9/2014;Từ->đến trang: 438-449;Năm: 2014
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tảo silic phù du là yếu tố rất cần thiết cho sự ổn định của môi trường nước ao nuôi tôm và là nguồn thức ăn tự nhiên quan trọng ở giai đoạn hậu ấu trùng cũng như giai đoạn trưởng thành của tôm. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành xác định điểm phân bố và sự biến động thành phần loài tảo silic phù du ở vùng nuôi tôm ven biển xã Quỳnh Bảng. Kết quả, chúng tôi đã xác định được 80 loài và dưới loài tảo Silic phù du thuộc 33 chi, 23 họ và 16 bộ. Trong đó, lớp Coscinodiscophyceae có số taxon bậc loài và dưới loài cao nhất (42 taxon), tiếp đến là lớp Bacillaryophyceae (37 taxon) và lớp Fragilariophyceae chỉ có 1 taxon. Tuy hầu hết các loài tảo silic phù du gặp ở trong ao nuôi đều có mặt ở môi trường ngoài ao nuôi nhưng số lượng loài và dưới loài thấp hơn rất nhiều. Thành phần loài tảo silic phù du ở môi trường ngoài ao có mối liên quan với độ mặn. Độ mặn cao thường kéo theo số lượng taxon bậc loài và dưới loài cao.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
Planktonic diatoms as a factor essential for the stability of aquatic environment of the shrimp pond, and important natural food source in post-larval and adult stage of the shrimp as well. In this study, we conducted determine the distribution and composition fluctuations of planktonic diatom species in the coastal shrimp ponds at Quynh Bang commune, Quynh Luu district, Nghe An province. As a result, we have identified 80 species and sub-species planktonic diatoms belonging to 33 genera, 23 families and 16 orders. In particular, the Coscinodiscophyceae class has the highest species and sub-species (42 taxa); followed by Bacillaryophyceae class (37 taxa) and Fragilariophyceae class has only 1 taxon. Although most species of planktonic diatoms occur inside the shrimp ponds are also present outside the shrimp ponds, but the number of species and sub-species are lesser. Composition planktonic diatom species outside the shrimp ponds correlated with salinity. The high of salinity is often accompanied by high number of planktonic diatoms species and sub-species.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn