Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,717,466

 Ngôn ngữ thứ nhất làm tham chiếu cho việc dạy phát âm
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Michael Carey
Anh Tuan Do
walgreens prints coupons open free printable coupons
Nơi đăng: International Conference on English Language Teaching - ICELT2014
walgreens prints coupons open free printable coupons
; Số: 1;Từ->đến trang: 55-70;Năm: 2014
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn