Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,606,173

 Surface and subsurface eddy-current imaging with GMR sensor
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huu-Thang Nguyen, Jen-Tzong Jeng, Van-Dong Doan, Chinh-Hieu Dinh, Duy Vinh Dao, Thi-Trang Pham, Xuan-Thang Trinh
Nơi đăng: IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement; Số: 70-6011310;Từ->đến trang: 1-9;Năm: 2021
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
The high sensitivity for low-frequency fields makes the tiny giant magnetoresistance (GMR) sensors suitable for high-resolution eddy-current (EC) imaging. In this work, we proposed a novel design of the miniature differential eddy-current probe with a spin-valve GMR sensor for surface and subsurface eddy-current imaging. The differential EC probe consists of a full-bridge GMR chip mounted vertically on the edge of a tiny printed-circuit board to reduce the lift-off distance. The excitation signal is perpendicular to the sensing axis of the GMR chip, which makes it sensitive to the unbalance eddy-current signal on the surface of a conductive sample. The miniature EC probe operated at frequencies from 5 to 65 kHz is sensitive to the hidden defects on a flat conductor. The spatial resolution and stability of the device are verified by taking the two-dimensional scan images over the copper film samples with hidden defects …
ABSTRACT
The high sensitivity for low-frequency fields makes the tiny giant magnetoresistance (GMR) sensors suitable for high-resolution eddy-current (EC) imaging. In this work, we proposed a novel design of the miniature differential eddy-current probe with a spin-valve GMR sensor for surface and subsurface eddy-current imaging. The differential EC probe consists of a full-bridge GMR chip mounted vertically on the edge of a tiny printed-circuit board to reduce the lift-off distance. The excitation signal is perpendicular to the sensing axis of the GMR chip, which makes it sensitive to the unbalance eddy-current signal on the surface of a conductive sample. The miniature EC probe operated at frequencies from 5 to 65 kHz is sensitive to the hidden defects on a flat conductor. The spatial resolution and stability of the device are verified by taking the two-dimensional scan images over the copper film samples with hidden defects …
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn