Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,605,477

 Xây dựng bộ bài tập ứng dụng trong tính toán, thiết kế mạng điện hạ áp phục vụ cho môn học thiết kế cung cấp điện
losartankalium krka bivirkninger go losartan
Chủ nhiệm:  Doãn Văn Đông
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Thành viên:  
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Số: T2009-06-77 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts

unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn