Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,606,035

 Nghiên cứu phương pháp phát hiện sự cố cách ly trong lưới điện phân phối khi có nguồn phân tán.
coupons for prescriptions discount coupons for prescriptions coupons for cialis 2016
losartankalium krka bivirkninger go losartan
Chủ nhiệm:  ThS. Doãn Văn Đông; Thành viên:  
Số: T2013-06-42 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật

unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn