Đoàn Việt Lê
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,050,797

 
Mục này được 22929 lượt người xem
Họ và tên:  Đoàn Việt Lê
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  29/01/1985
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng; Tại: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Cầu - Đường; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2019; Chuyên ngành: Xây dựng; Tại: University of Western Australia
Dạy CN: Cơ học đất (Soil Mechanics), Nền móng (Foundation).
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh Văn
Địa chỉ liên hệ: Khoa Xây dựng Cầu Đường, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: 02363.841297; Mobile: +84905750555
Email: doanvietle@dut.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng dạy tại Khoa Xây dựng Cầu Đường, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (từ 2008 đến nay).
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu tương tác động giữa đất nền và kết cấu (SSI) lên cầu dây văng chịu tác động của động đất theo phương pháp phổ phản ứng. Tác giả: Nguyễn Văn Mỹ, Đỗ Việt Hải, Đoàn Việt Lê. Tạp chí Tạp chí khoa học & công nghệ, Đại học Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Số: 4 (39). Trang: 180-185. Năm 2010.
(Jul 7 2014 12:51PM)
[2]Bài báo: Ứng dụng phần mềm Địa kỹ thuật Plaxis phân tích chiều dài hợp lý của mỗi cọc trong nhóm. Tác giả: Đoàn Việt Lê - Đỗ Hữu Đạo. Tuyển tập Sinh viên NCKH năm 2007. Số: Năm 2007. Trang: 43-50. Năm 2007. (Jul 7 2014 12:48PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Relating shaft friction of buried piles and CPT resistance in clayey sands. Authors: L.V. Doan and B.M. Lehane. Géotechnique. No: ISSN 0016-8505 | E-ISSN 1751-7656. Pages: 1-12. Year 2019. (Dec 23 2019 2:38AM)
[2]Article: Shaft capacity of non-displacement piles in silts and clays. Authors: L.V. Doan and B.M. Lehane. Proceedings of the 13th Australia New Zealand Conference on Geomechanics. No: ISBN 978-0-9946261-0-3. Pages: 339-343. Year 2019. (Dec 23 2019 2:42AM)
[3]Article: Axial capacity of bored piles in very stiff intermediate soils. Authors: L.V. Doan and B.M. Lehane. Canadian Geotechnical Journal. No: ISSN (print): 0008-3674; ISSN (electronic): 1208-6010. Pages: 1-12. Year 2019. (Dec 23 2019 2:44AM)
[4]Article: Effects of partial drainage on the assessment of the soil behaviour type using the CPT. Authors: L.V. Doan and B.M. Lehane. Cone Penetration Testing 2018. No: ISBN 978-1-138-58449-5. Pages: 275-280. Year 2018. (Dec 23 2019 2:33AM)
[5]Article: Shaft resistance of non-displacement piles in normally consolidated clay. Authors: LV Doan, BM Lehane. Cone Penetration Testing 2018. No: ISBN 978-1-138-58449-5. Pages: 269-274. Year 2018. (Dec 23 2019 2:35AM)
[6]Article: Effects of clay fraction and roughness on tension capacity of displacement piles. Authors: L.V. Doan and B.M. Lehane. Cone Penetration Testing 2018. No: ISBN 978-1-138-58449-5. Pages: 263-268. Year 2018. (Dec 23 2019 2:36AM)
[7]Article: The influence of pile diameter on the relationship between the unit shaft friction of bored piles in sand and the CPT end resistance. Authors: L.V. Doan and B.M. Lehane. 69th Canadian Geotechnical Conference - GeoVancouver 2016. No: Paper #3816. Pages: 1-6. Year 2016. (Dec 23 2019 2:39AM)
[8]Article: Strengthening square reinforced concrete columns by circularisation and FRP confinement. Authors: Pham, T. M., Doan, L. V., and Hadi, M. N. S.. Construction and Building Materials
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. No: 49(0). Pages: 490-499. Year 2013.
(Jul 7 2014 1:06PM)
[9]Article: Behavior of modified RC columns retrofitted with CFRP. Authors: Thong M. Pham, Le V. Doan and Muhammad N.S. Hadi
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. 26th Biennial Conference of the Concrete Institute, Queensland, Australia. No: 2013. Pages: 10 pages. Year 2013. (Jul 7 2014 1:03PM)
[10]Article: Effect of FRP and transverse steel dual confinement on retrofitting square concrete columns. Authors: Le V. Doan., Xu Lei., Thong M. Pham. and Muhammad N.S. Hadi.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. 4th Asia-Pacific Conference on FRP in Structures. No: 11st-13rd December 2013. Pages: 6 pages. Year 2013. (Jul 7 2014 1:02PM)
[11]Article: Strengthening Square Reinforced Concrete Columns by Shape Modification and CFRP. Authors: Pham, T. M., Doan, L. V., and Hadi, M. N. S.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. American Society of Civil Engineers
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: 2013. Pages: 2602-2613. Year 2013.
(Jul 7 2014 1:05PM)
  
 Sách và giáo trình
(Jul 7 2014 12:39PM)
[1]Nền và Móng Chủ biên: Lê Xuân Mai. Đồng tác giả: Đỗ Hữu Đạo - Nguyễn Tín - Đoàn Việt Lê. Nơi XB: Nhà Xuất bản Xây Dựng Hà Nội. Năm 2010.
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải Ba Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học

 Kỹ thuật

 2008

 

 Bộ Giáo dục và Đào tạo

unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
manufacturer coupons for prescription drugs read viagra online coupon
[2] Giải Ba Giải thưởng "Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam- VIFOTEC"

 Kỹ thuật

 2008

 

 Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC)

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn